ClickCease
הריביות האטרקטיביות במשק
טיפול מזורז לאחר קבלת מסמכים
מתאים גם למי שנדחה בבנק
כל הפתרונות בגיוס אשראי לעסקים
תחת קורת גג אחת
תשלום על בסיס גיוס אשראי בפועל
תשלום על בסיס גיוס אשראי
הריביות האטרקטיביות במשק
טיפול מזורז לאחר קבלת מסמכים
מתאים גם למי שנדחה בבנק
כל הפתרונות בגיוס אשראי לעסקים
תחת קורת גג אחת
בפיקוח
רשות שוק ההון
בישראל
הלוואה לטווח ארוך לתקופה של עד 20 שנה כנגד נכסים בפריסת אשראי עסקי. בריביות אטרקטיביות במיוחד.
העמדת אשראי לבעלי עסקים אשר קיבלו צ׳קים דחויים ורוצים להמירם למזומן. תזרים מזומנים מהיר בתנאים אטרקטיביים.
ניכיון צ׳קים
כלי מימוני ייחודי במינו לצורך העמדת אשראי קצר מועד כנגד חשבונותיהם של הלקוחות. לבקשות אשראי גדולות.
פקטורינג
שיפור תזרים מזומנים באמצעות ניכיון חלוקה לתשלומים דרך כרטיס אשראי. ללא מאמץ ובלי עמלות מיותרות.
ניכיון שוברי אשראי
כלי מימוני מתקדם לשיפור תזרים מזומנים כנגד ציוד כבד/רכבים/משאית וכו'. לגיוס נזילות לעסק בתנאים אטרקטיביים.
אשראי קצר מועד
אשראי ארוך מועד
עיצוב הקמה וניהול קמפיינים